คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการโรงฟักไก่การรับและจัดเก็บไข่ฟัก การรับและจ translation - คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการโรงฟักไก่การรับและจัดเก็บไข่ฟัก การรับและจ English how to say

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการโรงฟักไ

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการโรงฟักไก่
การรับและจัดเก็บไข่ฟัก
การรับและจัดเก็บไข่ฟัก


จัดทำโดย

ศูนย์ฝึกอบรมสีคิ้ว ธุรกิจไก่-เป็ดวันที่อนุมัติใช้ xx – xx – xx ISBN xx – xx – xx – xx

คณะผู้ตรวจสอบ
คณะผู้จัดทำ
นายจิรวัฒน์ สีเทา
นายธนายุส์ ปราบโรค
นายศราวุธ เจนถนอมม้า
นายสมภพ โพธิ์งาม
บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด

วัตถุประสงค์การจัดทำ
1. เพื่อเป็นคู่มือการเรียนรู้การจัดการโรงฟักไข่พ่อ-แม่พันธุ์เนื้อ

คำนำ

การจัดการโรงฟัก เป็นวิชาหนึ่งของคู่มือพื้นฐานฟาร์มและโรงฟัก ที่ว่าด้วยเรื่องขบวนการผลิตลูกไก่
ตั้งแต่การขนส่งไข่ฟักจากฟาร์มถึงโรงฟักและการขนส่งลูกไก่จากโรงฟักถึงฟาร์ม โดยคู่มือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่ง
สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ถึงการจัดการในการฟักไข่

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ
หน้า
บทนำ

บทที่ 1 การขนส่งไข่ฟัก
บทที่ 2 การรับไข่ฟัก
บทที่ 3 การฆ่าเชื้อไข่ฟัก
การรมควันไข่ฟัก
การสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อ
บทที่ 4 การจัดเก็บไข่ฟัก
การตรวจเช็คอุณหภูมิและความชื้น
บทที่ 5 การคัดคุณภาพ และการเซ็ทไข่ฟัก
การตรวจเช็คการทำงานของรถตู้ฟัก
การคัดคุณภาพและเช็ทไข่ฟัก
การบันทึกรายงานการเช็ทไข่
การชั่งน้ำหนักไข่ฟัก
เอกสารอ้างอิง
คำอธิบายศัพท์

เป็นวิชาที่ว่าด้วยการขนส่ง การรับ, การฆ่าเชื้อ, การจัดเก็บ, การคัดคุณภาพ และการเซ็ทไข่ฟัก ซึ่งเป็นกระบวนการเริ่มต้น และมีความสำคัญต่อการผลิตลูกไก่ โดยเน้นถึงวิธีการเคลื่อนย้ายไข่ฟักจากฟาร์มพ่อ-แม่พันธุ์ไก่ไข่ ไปยังโรงฟักไข่ จนกระทั่งถึงกระบวนการเซ็ทไข่ฟักอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการขนส่ง การรับ, การฆ่าเชื้อ, การจัดเก็บ, การคัดคุณภาพ และการเซ็ทไข่ฟักอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

การขนส่งไข่ฟัก
ขั้นตอนการขนส่งไข่ฟัก เป็นขั้นตอนการเคลื่อนย้ายไข่ฟักจากฟาร์มมายังโรงฟักไข่ การขนส่งไข่ฟักจะมีรถขนส่งอยู่ 2 ประเภท ดังนี้
1. รถปรับอากาศ เป็นรถระบบปิดที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ ซึ่งสามารถขนส่งได้ทุกช่วงเวลา แต่ไม่เป็นที่ปฏิบัติกัน เพราะถึงแม้ไข่มากับรถปรับอากาศแต่เมื่อกระทบกับความร้อนขณะขนถ่ายลงไข่ก็จะมีหยดน้ำจับที่เปลือกไข่ (Sweat) เหงื่อจากผิวไข่จะเป็นตัวนำเชื้อแบคทีเรียที่ผิวไข่เข้าไปในฟองไข่โดยวิธีออสโมซิสเพราะระหว่างที่เหงื่อจับอุณหภูมิจะเปลี่ยนไปในทางที่สูงกว่าเดิม รูอากาศที่เปลือกไข่จะขยายตัวเล็กน้อย น้ำที่เข้าไปในฟองไข่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อ การขนส่งไข่ฟักจึงนิยมในช่วงอากาศไม่ร้อน เพื่อหลีกเลี่ยงบัญหาดังกล่าว
2. รถธรรมดา เป็นรถระบบปิด แต่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ การขนส่งด้วยรถประเภทนี้จะปฏิบัติช่วงเช้าหรือเย็นและมาจากฟาร์มที่อยู่ในรัศมีใกล้ๆโรงฟัก
ในระบบที่ทันสมัยวิธีหนึ่งคือ นำรถฟาร์มแรค (Farm rack) ใส่ไข่ฟักจากฟาร์มแล้วขนส่งด้วยรถบรรทุกปรับอากาศที่ชานรับไข่และทำการฆ่าเชื้อแล้วจึงนำเข้าห้องเย็นเก็บไข่ฟัก
- จดบันทึกอุณหภูมิภายในรถส่งไข่ ตรวจเช็คปริมาณไข่ให้ถูกต้องแต่ละเล้า แต่ละฝูง แต่ละฟาร์ม ที่ส่งมาให้ถูกต้องกับใบบิลส่งไข่แล้วเข็นรถไข่เหล่านั้นเข้าบรรจุในห้องฆ่าเชื้อและพร้อมกับลงนามผู้รับผิดชอบ


รูปภาพที่ 1-1(ก) การฆ่าเชื้อรถขนส่งไข่ฟัก

รูปภาพที่ 1-1(ข) รถควบคุมอุณหภูมิสำหรับขนส่งไข่ฟัก


การรับไข่ฟัก
ขั้นตอนการรับไข่ฟัก เมื่อรถขนส่งไข่มาถึงโรงฟักให้รับไข่ฟักบริเวณชานรับไข่ โดยการนำไข่ฟักวางบนพาเลท(ซ้อนไม่เกิน 4 ชั้น) จัดวางให้เป็นระเบียบ ตรวจนับจำนวนให้ถูกต้องตามเล้า ฝูงและฟาร์ม ตามที่ฟาร์มระบุมาในใบส่งไข่ฟัก หลังจากรับไข่ฟักแล้วให้นำเข้าไปจัดเรียงห้องฆ่าเชื้อ เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อไข่ฟักต่อไป
ส่วนนอกของชานรับไข่ จะต้องสามารถป้องกันฝนและแสงแดดมากระทบฟองไข่โดยตรง และควรมีพื้นที่มากพอและความสูงของชานรับไข่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
การขนไข่ฟักจำเป็นอย่างยิ่ง จะต้องใช้ตะกร้าพลาสติกบรรจุไข่ฟักหรือฟาร์มแร็ค(Farm Rack)เพื่อป้องกันไข่เสียหาย

รูปภาพที่ 1-2(ก) ชานรับไข่ฟัก รูปภาพที่ 1-2(ข)ตะกร้าไข่ฟัก

รูปภาพที่ 1-2(ค) ฟาร์มแร็ค(Farm Rack)บนรถขนส่ง

รูปภาพที่ 1-2(ง) การนำฟาร์มแร็ค(Farm Rack)ลงจากรถขนส่งการฆ่าเชื้อไข่ฟัก
การฆ่าเชื้อไข่ฟักเป็นขั้นตอนต่อจากการรับไข่ฟัก โดยเป็นการฆ่าเชื้อที่ผิวเปลือกไข่ ซึ่งวิธีปฏิบัติมี 2 วิธี
วิธีที่ 1 การรมควันไข่ฟัก
การรมควันไข่ฟักด้วยฟอร์มาลีนผสมด่างทับทิมในปริมาณ 3X ห้องรมควันควรมีอุณหภูมิสูงกว่า 22C ความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 75% ภาชนะรมควันจะต้องห่างจากไข่ฟักอย่างน้อย 30 เซนติเมตร ระยะเวลาในการรมควัน 20 นาที วิธีนี้มีอันตรายต่อผู้ใช้และการใช้ค่อนข้างยุ่งยากแต่ให้ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อที่ดี ผู้ที่ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน การรมควันมีขั้นตอนดังนี้
1. ทำการคำนวณปริมาตรห้องฆ่าเชื้อไข่ฟัก ดังนี้
ปริมาตรห้อง / รถขนส่งไข่ฟัก = ความกว้าง x ความยาว x ความสูง
2. คำนวณการใช้สารเคมี โดยใช้ในอัตราส่วน ด่างทับทิม 60 กรัม ต่อ ฟอร์มาลีน 120 มิลลิลิตร (3X) ต่อปริมาตรห้องฆ่าเชื้อไข่ฟัก 100 ลูกบาศก์ฟุตหรือ 2.8 ลูกบาศก์เมตร
3. เทฟอร์มาลีนลงในภาชนะที่บรรจุด่างทับทิม ทิ้งไว้ไม่ต่ำกว่า 20 นาที


รูปภาพที่ 1-3(ก) การเตรียมสารเคมี รูปภาพที่ 1-3(ข) การรมควันฆ่าเชื้อไข่ฟัก
วิธีที่ 2 การสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อ
เป็นการสเปรย์ด้วยสารละลายน้ำยาฆ่าเชื้อตามอัตราส่วนและปริมาณที่สัตวแพทย์กำหนด โดยสเปรย์เป็นหมอกในห้องปิดทึบ โดยมีขั้นตอนการฆ่าเชื้อ ดังนี้
1. ทำการคำนวณปริมาตรห้องฆ่าเชื้อไข่ฟัก ดังนี้
ปริมาตรห้อง = ความกว้าง x ความยาว x ความสูง
2. คำนวณปริมาณการใช้ยาฆ่าเชื้อผสมแล้ว โดย
ปริมาณน้ำยาฆ่าเชื้อผสมแล้ว = ปริมาณยาฆ่าเชื้อที่ผสมแล้วต่อปริมาตรห้อง x ปริมาตรห้องฆ่าเชื้อไข่ฟัก
ตัวอย่าง การฆ่าเชื้อไข่ฟักด้วย กลุ่ม Hydrogen peroxide (20-28%) โดยการสเปรย์ จะใช้อัตราส่วนของยาฆ่าเชื้อ 1 ส่วนต่อน้ำ 3 ส่วน สารละลายที่ผสมแล้ว 200 มิลลิลิตร (น้ำยา 50 มล./น้ำ 150 มล.) ต่อปริมาตรห้อง 10 ลูกบาศก์เมตร โดยการใช้แรงดันลม 60-80 psi พ่นน้ำยาให้เป็นละอองหมอกห่างจากไข่ฟักอย่
From: -
To: -
Results (English) 1:
Operations Manual chicken hatchery management, receiving and storing eggs hatch

to receive and store the eggs hatch


prepared by

Sikhio training center. Chicken - Duckon the use xx - xx - xx isbn xx - xx - xx - xx

investigators
.The preparation of
Mr. Jirawat. John Gray: Mr. Thana offseason.
Mr. SARAWUT suppress disease. Jane makes the horse
birth Beauty Po
CPF Training Center Co., Ltd. aims to prepare

1.As a guide to learn how to manage hatchery father - meat breeder prefixhatchery management. The course is one of your basic farm and hatchery. That chick with the process
.Since the transport from farm to hatchery hatching eggs and chicks from the hatchery to the farm transportation. By this manual: Ideal for those who want to learn how to handle the eggs hatch, the preparation
Page Contents Introduction

.Chapter 1 Transportation eggs hatch
Chapter 2 of the eggs hatch
Chapter 3 sterile eggs hatch
fumigation eggs hatch
spray antiseptic
Chapter 4 Storing eggs hatch
a. temperature and humidity Chapter 5: Quality and set the eggs hatch
.Check the operation of the van hatch
, sorting and Shetland eggs hatch

The minutes of the Shetland egg weight, egg hatch. References


Glossary: ​​The course is for the Shipping, sterilization, storage,.Quality and set the eggs hatch. The process started. And are important for the production of chicks. By focusing on how to move from the farm's eggs hatch - breeder chickens. To the hatchery.

One purpose. In order to know how to get transportation, sterilization, storage, grading and quality hatching eggs set correctly. And effective
2., To be able to perform correctly. And the

.Egg transport hatching eggs hatch
transport process. The process of moving from the farm to the hatchery, eggs hatch. Transport to transport the eggs hatch in two types: 1.Bus is a bus system that can be controlled. Which can be carried at any time. Although not as common practice.(Sweat) sweat from the skin surface bacteria carrying eggs are eggs into the egg by osmosis, because the sweat, the temperature will change in the way higher. Room air shell will expand slightly.Transport eggs hatch so popular during the hot weather. To avoid such Bayha
.Two. Regular bus is a bus system. But no temperature control. With this type of transport is the car in the morning or evening and come from farms located within the nearby hatchery
.- Write down the temperature inside the vehicle hatch. Check the amount of eggs for each valid coops each swarm individual farms sent correctly to the bill sent eggs wheelchair egg them packed in sterilized and ready to sign the charge


.Figure 1-1 (a) sterile transport eggs hatch

Figure 1-1 (b) Temperature controlled vehicles for transporting the eggs hatch the eggs hatch.Steps to hatch eggs. When it comes to transport eggs to the hatchery, eggs hatch the eggs and milk. By the hatched eggs laid on pallets (not to exceed four double-layer) placed the order. Counting according to herd and farm coops.After the eggs hatch, and the arrangement of the room disinfection. To perform sterile eggs to hatch
.The terrace outside of the egg. Must be protected from rain and sun, the eggs directly. And should have enough space and height of the terrace egg optimum performance
.Egg transport hatching essential. Plastic eggs will be hatching basket rack or farm (farm. rack) to prevent egg damage

Figure 1-2 (a) terrace egg hatching pictures 1-2 (b) a basket of eggs hatch

Figure 1-2 (c) Rack farm (farm. rack) on the bus

.Figure 1-2 (d) the rack farm (farm. rack) from the car transport
sterilizing sterilizing eggs hatching eggs hatching from the egg hatching process. By a sterile peel eggs. The practice has two methods: Method 1 smoked eggs hatch
.Fumigation of eggs hatched by Fort formalin mixed potassium permanganate dose 3x a smoked should have a temperature above 22  c relative humidity greater than 75% container fumigation is required from egg hatch at least 30 cm long. Fumigation 20 minutes.The operator must wear protective equipment at all times work. Fumigation procedure is as follows:.First. Calculate room volume sterile eggs hatch.
The volume of room / egg transport hatching = width x length x height
2.Calculated using chemicals. Using the ratio of potassium 60 grams per 120 milliliters of Fort St. John (3x) per volume of 100 cubic feet of room sanitizing hatching eggs or 2.8 m
3.Fort poured into a container containing potassium permanganate, formalin. Leave at least 20 minutes


Figure 1-3 (a) Chemical preparation Fig. 1-3 (b) fumigation to disinfect eggs hatch
2
antiseptic spray.Was sprayed with antiseptic solution and the amount proportionate to the veterinarian. By spray, fog in the shower. The sterilization process is as follows: 1. Calculate the volume of a sterile eggs hatch
.Volume room = width x length x height
2. Calculate the amount of disinfectant mixed by
quantity of disinfectant mixed = volume disinfectant mixed volume room x volume available sterile eggs hatch
.The sterilized eggs hatched by a group of hydrogen peroxide (20-28%) by spray disinfectant in the ratio of 1 part to 3 parts water solution mixed with 200 ml (solution 50 ml / 150 ml water) On a volume of 10 cubic meters by using air pressure to 60-80 psi spray mist from liquid egg hatch exposure.
Being translated, please wait..
Results (English) 2:
Manual handling operations at hatching chicken eggs and storing receipts
hatch
receiving and storing the eggs hatch


by

training center for families. Business

chicken and duck-

approval date xx xx xx available xx-xx-xx – ISBN – – xx


Board of Auditors.Permanent make up

Chinwat Mr. Thanayu Mr. Gray the eradication of a disease, to cherish Jane sarawut
na
horse ranks Mr. Somphop PHO-Ngam
CPF Training Center co., Ltd.


make objective 1. As a guide to learn how to manage the parent species of plant hatch-body" Hotel management is one of the subjects of the basic guide to incubate farm and factory, the production process regarding hatching chicks
.Since transport eggs hatch from farm to factory, to incubate and hatch the chicks from transport to the farm by this Handbook, perfect
for those who want to learn to manage in the hatching

. Permanent make up

top
.
Page, intro < page number >

Chapter 1 transport eggs hatching eggs received
Chapter 2 hatch
Chapter 3 eggs disinfection of hatching eggs to incubate smoked

. The spray Sanitizer
Chapter 4 storage of hatching eggs
. To check the temperature and humidity
Chapter 5 the quality and hatching eggs set
. To check operation of the van hatch
Copy-you photo and incubate eggs chet
To save a report to chet eggs
Weigh the eggs hatch
reference document


term description of the course on transport. Receiving, storage, disinfection, Copy quality, and set the eggs hatch, the process begins, and is important for the production of chicks with an emphasis on how to move the eggs hatch from the egg chicken breed of mother-father's farm to the hatch plant.

Purpose 1. To know how to receive transportation, disinfection, storing, grading, quality, and set the eggs incubate properly and efficiently.
2 so that it can be implemented correctly and efficiently

. Transport the eggs to incubate the egg transport step
hatch as a step to move the eggs hatch from the egg factory farm. Hatching egg transport, there will be two kinds of transport are as follows:
1. Air-conditioned bus is a bus system and closings can control the temperature. Which can be transported at any time, but is not practical. (Sweat) sweat from the skin, the egg will release bacteria into the skin, eggs, eggs, eggs by otmosit method, because the temperature is changed to catch sweat in a way that is higher than the original. Air hole in the eggshell grew slightly. Incubate the egg transport everything popular during hot weather? To avoid these
banha 2. stopping the car, the system shut down, but there is no temperature control. With this type of car transport to perform the morning or evening, and came from a farm in nearby RADIUS at hatch
. In modern systems, one way is to take the car apart farm (Farm rack) place to incubate the eggs from the farm and then transported by truck, air conditioning, a terrace is an egg and disinfected and then import hatching eggs, cold storage
.-Take note of the temperature within the vehicle to send eggs. Check the correct quantity of eggs, but each individual farm colony, lalao sent correctly to the egg, and then send the Bill to push a car, those eggs packed in sterilized and ready to sign the responsible


.Picture 1-1 (a) to transport the egg sterilization hatch

picture. 1-1 (b) the vehicle temperature control for transporting eggs to incubate the eggs hatch to.Steps to get the eggs hatch when the car transporting the eggs hatch, egg plant, arrived at the spot to incubate the egg CHAN. By bringing the eggs to incubate placed on the pallet (stacked no more than 4 stories), organized placement. Counts the number of correctly according to the sty The masses and the farm. After the eggs hatch and then import to arrange room sterilization. To complete the disinfection eggs hatch.
Part of the terrace is the egg must be able to prevent rain and much sunshine is compounded by egg bubble should have enough space and height of the Shan is laying right here.
.Transport the eggs hatch essentially will have to use the basket or rack to incubate eggs, plastic packing, farm (Farm Rack) to prevent the eggs broken

the pictures 1-2 (a) hatching eggs get old pictures. 1-2 (b) the hatching eggs basket

the pictures 1-2 (c), the farm (Farm Rack) rack on truck transport

.Picture 1-2 (d). The leading farm rack (Rack Farm) from the transport of. Hatching eggs disinfection
Incubate the egg sterilization is a process from getting the eggs to incubate an egg shell surface disinfection in which best practices are the way 2
1 smoked egg hatch
. The smoked egg hatch with a formaldehyde quantity 3X naphasom Ruby Lee spotted at higher temperature should be smoked with 22  C. Relative humidity is more than 75% of the container must be smoked out the eggs incubate for at least 30 cm length, smoked 20 minutes. Those who work have to wear protective equipment every time. The smoked with these steps:
1. calculating the volume of the egg sterilization room hatch as follows:
monthly/transport the eggs hatch = width x length x height
2. The use of chemicals by using a ratio of 60 grams per coming form alkaline potassium permanganate lean 120 ml (3X): the volume of the egg sterilization room hatch 100 2.8 cubic feet or cubic meters
3. Tracy Lee container in formaldehyde packed nalong spotted Ruby leave not less than 20 minutes


the pictures 1-3 (a) the preparation of chemical images. 1-3 (b) to incubate the egg sterilization smoked
2 way to spray Sanitizer
. As a spray with a solution based Sanitizer ratios and quantity are defined by a spray veterinarians in fog off solid with disinfection procedures. :
1. Calculating the volume of the egg sterilization room hatch as follows:
.Room volume = length x width x height
2. calculation of compound disinfectant and Sanitizer consumption by mixing-and
= the quantity of disinfectant combines the volume the egg sterilization room volume x room hatch
. Incubate the egg sterilization, for example. Hydrogen peroxide Group (20-28%) by a pre uses the ratio of disinfectant 1 part 3 parts water solution: mixing, 200 ml, 150 ml water/100 (50 ml bio.Room volume) per 10 cubic meters by using wind pressure 60-80 psi spray mist aerosol cleaners as far away from the eggs to incubate address.
Being translated, please wait..
Results (English) 3:
Owner's Manual for the performance of hatchery operations manager
chicken eggs hatch and storage
the eggs hatched and store
created by Training Center, eyebrows, Chicken business - a duckapproval date. XX - XX - XX - XX - XX - XX ISBN XX

the workgroup review
The mission of the master's name : Chirawat Yenkai

Mr. Gray was the worst disease
Mr. Sarawut Jane horse care

Mr. Pongam company CP PWM still Center


purpose to create 1.as a guide to learn how to manage, hatcheries parents meat plantspreface hatchery operations management is a subject of basic manuals farm and hatchery operations that produce movement with a chick
From the farm to transport eggs hatched from hatchery operations and transport chicks from breeding farms and by this manual is ideal for those who want to learn how to
management hatched

in the workgroup created

Table of Contents

Introduction Page

CHAPTER 1 the transport eggs hatched
chapter 2 the egg incubation period
chapter 3 sterile eggs hatched

the smoke, egg hatch to spray disinfectant
chapter 4 store eggs hatched
check temperature and humidity
chapter 5: the quality and selection of games, egg Hatch
Check the operation of the hatchery operations
van selection and quality เช็ท eggs hatched egg เช็ท
save the report
weigh eggs hatched

reference description Glossary

is a subject that, with the carrier to receive, sterilization, storage,The quality and selection of games, egg hatch, a process begins and is critical to the production of a chicken ball by focusing on how to move from an egg farm breeding father-mother plants, chicken eggs, hatcheries to

objectives 1. To be informed of how transport, receive, sterilization, storage, selection and quality of games, egg Hatch properly and effectively
2. So they can be used to accurately and efficiently perform

The transport process of transport eggs hatched
eggs Hatch as a process of moving from farm eggs hatched, hatcheries, to transport eggs hatched there will be 2 types of transport are as follows:
1.an air-conditioned vehicle to shut off the car temperature control which can be transported at any time but it is not the practice.(Sweat) sweat from the skin, egg will be the leading bacteria into the skin, egg, eggs, egg method suitable for sweat caught between the temperature change will be higher than the original hole in the air egg shell will expand a little.The transport eggs hatch, it is not popular in the hot weather to avoid
table of contents to find.2. Car is a plain car shut off, but do not have the transport temperature control with this type of car will follow the morning or evening and come from a farm in nearby RADIUS hatchery operations
in a modern system one way is to bring a car that raccoon Farm (Farm rack), put the eggs hatched from farm and transport with air conditioned trucks on the platform is an egg and make a sterilized, and then import the cold storage eggs hatched
- write down your internal temperature, egg check sent a car to the correct amount of eggs each individual cattle pen each farm as it is transmitted to the correct billing, with the eggs, and then push them into the car, egg sterilization room and signed with the responsible


Picture 1 - 1 (a) sterile transport eggs hatched

picture 1 - 1 (b) A temperature control for transport eggs hatchedthe eggs hatchedSteps to take when an egg hatched egg transport, hatchery operations, is an egg hatched the eggs by the platform is brought the eggs hatched on the pallete (waiting no more than 4 stories) is placed, in order to make sure the number is correct and the cattle pen farmAfter receiving an egg hatchery operations, and then to be imported to continue organizing the room sterilizer sterilizer
eggs hatch.The outside of the platform must be able to get an egg protection against rain, and the sun was directly affect foam eggs and should have enough space and the height of the platform is suitable for egg operations
The eggs Hatch essential shopping cart plastic packaging will be required to use an egg farm breeding or rack-mount (Farm Rack) to prevent damage eggs

the picture 1 - 2 (a) platform is an egg Hatch pictures 1 - 2 (b) shopping cart eggs hatched

picture 1 - 2 (c) rack-mount Farm (Farm Rack) on transport

Picture 1 - 2 (d) the farm rack-mount (Farm Rack) down from transport
the sterile eggs hatch to sterilize eggs Hatch as a step to get the eggs from breeding by a sterilized egg shells, the skin practices have 2 ways to smoke 1
how the eggs hatched
The smoke Hatch eggs mixed with Fortunato tourmaline Ruby spotted in the amount of 3 X smoke should be a higher temperature than 22  C relative humidity more than 75% container must be smoked away from eggs hatched at least 30 cm in length, smoke 20 minutesThe operations required to wear protective gear every time you perform the steps are as follows: a smoke
1. Perform the calculation capacity, sterile egg hatchery operations as follows:
capacity room/transport eggs Hatch = width x Length x height
2.calculated by the use of chemicals used in the ratio of pomegranates spotted Lynx tourmaline 60 grams per 120 ml (3 X) capacity per room sterile eggs Hatch 100 cubic feet cubic meters Ajarn
3.Tell Fortunato tourmaline Ruby spotted down in a container the container leave it not less than 20 minutes


the picture 1 - 3 (a) the preparation of chemical picture 1 - 3 (b) the smoke sterile eggs hatched
how to spray disinfectant 2
It is a disinfectant spray with NaOH solution in accordance with the ratio and amount of Veterinary spray is determined by the mist closed in the room with a sterilization process are as follows:
1. To calculate the volume sterile eggs Hatch as follows:
The room volume = width x Length x height
2. calculate the quantity antiseptic mixed, and then the amount of disinfectant
mixed = amount of antiseptic mixed with room capacity room capacity X sterile eggs hatched
For example, sterile eggs hatched by Hydrogen peroxide Group (20 - 28 %) will be used by the spray antiseptic 1 the ratio of 3 parts water to 200 ml aqueous mixture (liquid 50 ml/150 ml water.) per room capacity 10 cubic meters by using the wind pressure 60 - 80 PSI fluid spray, a mist away from eggs hatched demonstrates
Being translated, please wait..
 
Other languages
The translation tool support: Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese, Chinese Traditional, Croatian, Czech, Danish, Detect language, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Klingon, Klingon (pIqaD), Korean, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Nepali, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Serbian, Sesotho, Slovak, Slovenian, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Yiddish, Yoruba, Zulu, Language translation.

Copyright ©2017 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: